Bevlogen leren met hoofd, hart en handen
Bernard Lievegoed1.1 Missie

Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot creatieve en ruimdenkende mensen die betrokken zijn bij de samenleving. Dit doen wij door kinderen vertrouwd te maken met zichzelf, elkaar en de wereld, in het ritmisch verloop van de dag, de week en de seizoenen. Wij begeleiden de kinderen zo dat zij hun hoofd, hart en handen in samenhang kunnen gebruiken om te worden wie ze zijn als individu en in relatie tot anderen. Wij vormen samen met de kinderen en hun ouders een leergemeenschap.

2. Motto

BERNARD LIEVEGOED SCHOOL
BEVLOGEN LEREN MET HOOFD, HART EN HANDEN


3. Onze kernwaarden (visie)
Wij werken vanuit het antroposofisch mensbeeld


Wij laten ons inspireren door de Antroposofie. Dat vormt de basis voor een lesaanbod dat rekening houdt met verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Hierbij kijken we niet alleen naar wat het kind kan, maar ook wie het kind is. We zoeken in ons onderwijs steeds naar balans tussen hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen dat we bij kinderen het denken, voelen en willen afwisselend aanspreken, zowel tijdens de les als in het verloop van de dag. Daarvoor wisselen we cognitieve, kunstzinnige en bewegende activiteiten met elkaar af.

Wij geven eigentijds vrijeschoolonderwijs

Onze school is opgebouwd uit kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6.
Wij geven periodeonderwijs , vaklessen en kernvakken zoals rekenen en taal. Periodeonderwijs is kenmerkend voor de vrijeschool. Deze manier van thematisch werken, geven we zelf op een kunstzinnige manier vorm aansluitend bij de kerndoelen. We maken bewust keuzes in wat we vanuit de actualiteit vertalen naar onze lespraktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de huidge tijd. De kinderen verwerken wat ze leren in hun periodeschrift. Per klas staan er verhalen uit de wereldliteratuur centraal die de ontwikkeling van de kinderen ondersteunen en de leidraad vormen voor ons onderwijs.
In ons onderwijs houden wij rekening met de seizoenen en vieren we de jaarfeesten die hierbij kenmerkend zijn.

Wij zien kinderen in hun kwaliteiten

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen uniek zijn, en eigen kwaliteiten hebben. Wij werken onderling samen om deze kwaliteiten aan te spreken en de raadsels die de kinderen meebrengen te begrijpen. Dit doen we in verbondenheid met het kind, in nauw contact met ouders en andere betrokkenen zodat kinderen ruimte krijgen om hun kwaliteiten verder te ontplooien.

Wij bieden veiligheid en vertrouwen

Wij staan voor menselijkheid. Dat zichtbaar is in de wijze waarop we met kinderen en met hun ouders omgaan. Wij creëren een open en toegankelijke sfeer in een vertrouwde en veilige omgeving. Ons gebouw is met aandacht ingericht om de kinderen een prettige, natuurlijke leefwereld te bieden. Wij benaderen kinderen met eerbied en liefdevolle begrenzing. Om zo de kinderen goed te leren kennen en daardoor beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat leerkrachten met de groep meegroeien.

Bevlogen en professioneel

Wij werken in een professionele cultuur met een goede balans tussen zakelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.
Wij blijven ons ontwikkelen en geven ons enthousiasme voor leren door aan de kinderen. In ons onderwijs houden wij rekening met de nabootsings- en navolgingsfasen. Wij zijn bevlogen en vieren successen met elkaar.
Interesse
Het vrijeschool onderwijs groeit op dit moment en kan zich landelijk verheugen in grote belangstelling. Ook de Bernard Lievegoed School maakt een sterke groei door. Interesse in onze school? Klik dan op het tabblad "interesse".