Bevlogen leren met hoofd, hart en handen
Bernard Lievegoed

Medezeggenschapsraad (MR)

De schoolleider betrekt in beleidszaken de Medezeggenschapsraad. De MR bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende gebieden en stimuleert actieve en passieve betrokkenheid van ouders.

Ouders en leerkrachten hebben wettelijk geregelde medezeggenschap over belangrijke zaken die binnen de Bernard Lievegoed School plaatsvinden.

De MR is samengesteld uit een gekozen afvaardiging van 3 ouders en 3 personeelsleden.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft aan de totale MR – of aan de oudergeleding en de personeelsgeleding afzonderlijk – bijzondere instemmings- of adviesbevoegdheden.

Een voorbeeld van een besluit waar het bestuur, i.c. de schoolleider vooraf instemming van de gehele MR moet verkrijgen, is de vaststelling of wijziging van het schoolplan. De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid o.a. over de schoolgids en de besteding van de ouderschenking. De personeel geleding o.a. over de samenstelling/ wijziging van de formatie en over een regeling voor de nascholing. Voorbeelden van besluiten waar de totale MR vooraf om advies gevraagd moet worden, zijn: belangrijke uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden van de school, de bestemming op hoofdlijnen van de financiële middelen, ontslag dan wel aanstelling van de schoolleiding.

In de huidige MR hebben zijn de volgende leden voor de oudergeleding gekozen: Jan Huiskes (voorzitter), Jurn Glazenburg en Oscar Herijgers.
In de personeelsgeleding zijn gekozen: Françoise Jeukens, Suzanne Pittie en Zyxcban Wolfs (secretaris).

Ouders participeren op velerlei gebied zie: kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid.

Data MR vergaderingen schooljaar 2023-2024